Aanmelden/inschrijven


Voor het beleid binnen de school is het prettig te weten welke en hoeveel nieuwe leerlingen er op school zullen komen. Kinderen die vier jaar zijn mogen naar school en ze vallen vanaf hun vijfde jaar onder de leerplichtwet. 

Als u onze school voor uw kind uitzoekt en meer over onze school wilt weten, dan kunt u een afspraak maken met de locatiecoördinator voor een bezoek en om kennis te maken. Bij de aanmelding ontvangt u alle benodigde gegevens van de school.
 
Wij hanteren de inschrijfprocedure van onderwijsstichting Arcade:
- De ouders maken een afspraak voor een kennismaking.
- Tijdens het schoolrondje wordt allerlei informatie gegeven over de school en ook ouders geven informatie over hun kind.
- De ouders krijgen het aanmeldformulier mee naar huis om dit thuis rustig in te vullen.
- Het ingevulde formulier wordt ingeleverd.
- De school neemt contact op met de voorschoolse faciliteit waar het kind naar toe is geweest met de vraag of deze leerling een leerling is voor het reguliere basisonderwijs.
- Het team besluit een leerling toe te laten, met de intentie de leerling 8 jaar te willen begeleiden.
- De ouders krijgen het inschrijfformulier.
- Bij twijfel of OBS Prinses Irene de leerling kan begeleiden, kan de ib-er of orthopedagoog orthopedagoog meekijken bij de voorschoolse opvang en kan een proefperiode worden afgesproken.
- Met kinderen met een VVE – achtergrond vindt een warme overdracht plaats.
 
Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. We stellen elkaar door middel van een onderwijskundig rapport op de hoogte van de vorderingen van de leerling.
 
In de meeste gevallen zal een nieuwe leerling vier jaar zijn. Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er gelegenheid om uw kind vijf dagdelen op proef mee te laten draaien. Dit geldt eventueel ook voor nieuwe leerlingen die van een andere school komen. Het is immers een hele stap, voor het eerst naar een nieuwe school! Op deze manier kan uw kind vast kennismaken met de nieuwe leerkracht en de groep waar het in terechtkomt. Meestal zal er van te voren een gesprek hebben plaatsgevonden met de directeur en/of groepsleerkracht.
De nieuwe leerkracht zal contact opnemen voor het proefdraaien.