Medezeggenschapsraad


Elk schoolbestuur heeft in een reglement medezeggenschap vastgelegd, zodat gegarandeerd is, dat op elke school de medezeggenschap in praktijk wordt gebracht. In het reglement staan de “spelregels’ voor de manier waarop ouders en personeel invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen van het bestuur. Dat is nodig omdat het niet mogelijk is, dat alle ouders en personeel (bijna dagelijks) met het bestuur communiceren.
 
Zoals in onze democratie gebruikelijk is geworden, worden er vertegenwoordigers van ouders en personeel gekozen. Samen vormen zij de medezeggenschapsraad. Het aantal leden hangt af van het aantal leerlingen dat de school bezoekt. Samen geven zij gestalte aan de medezeggenschap. Het is duidelijk dat zij dit niet kunnen zonder overleg met de directeur, het team en de ouderraad.
 
In het reglement is geregeld hoe de medezeggenschap werkt. De MR heeft rechten en plichten.
Namens “de school” heeft de medezeggenschapsraad het recht om:
over alle zaken die met de school te maken hebben een mening geven en voorstellen doen aan de directeur ( zie het organogram);
over bepaalde (vooral genoemde) zaken advies geven;
over andere zaken gebruik maken van het “instemmingsrecht”, dit betekent dat het bestuur over deze zaken alleen een beslissing kan nemen als de MR het met deze beslissing eens is.
Voorts heeft de MR de plicht om:
de doelstelling van het openbaar onderwijs goed in de gaten blijven houden;
openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen;
te waken tegen discriminatie, in welke vorm dan ook, en vooral gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen.
 
Dit alles betekent dat de MR invloed heeft op de besluiten die over en ten behoeve van de school worden genomen en invloed heeft op de zaken die in de school gebeuren.
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee uit de geleding ouders en twee uit de geleding personeel. Samen bespreken zij beleidsmatige aangelegenheden. bv. personeelsformatie, schoolwerkplan en formatieplan. De medezeggenschapsraad heeft deels instemmingsrecht en deels adviesrecht. De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen. Het reglement van de MR ligt voor u op school ter inzage.
 
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:
Oudergeleding:
Carien Mepschen: voorzitter
Jan Wouter Tromp
Jelte Boonstra (als vervanger van Carien per 01-11-2023)
 
Personeelsgeleding:
Marjolein te Raa: secretaris
Evelien Withaar: lid

Adviseur: Erwin Breukelman