Schoolgids - toelichting


De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de schoolwebsite. De hoofdstukken vindt u onder de knop ‘Schoolinfo’. Het betreft de volgende hoofdstukken:
 
Naast deze hoofdstukken is er ook een onderdeel ‘Overige informatie’. Hierin treft u bijvoorbeeld informatie over regels en afspraken binnen de school en andere praktische informatie. 
 
Deze digitale schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers, geïnteresseerden en andere betrokkenen bij onze school. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school en Onderwijsstichting Arcade werken en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.  

Daarnaast is deze schoolgids ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraden van de scholen. Bij de samenstelling van de schoolgids zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest.  
 
We wensen u veel leesplezier.  
Namens het team van OBS Prinses Irene.

 

Inhoudsopgave


Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Overige informatie


Overige informatie


Schoolgidsbijlage
Aanmelden/inschrijven
Bereikbaarheid personeel
Afspraken over veiligheid / Verkeersveiligheid
Vakantierooster, vrije dagen 2023-2024
Schoolregels
Informatie voor ouders van kinderen uit groep 1/2
Schooltijden
Omgang internet en sociale media
Vervanging zieke leerkrachten en geen vervanger
Huiswerk
Jaarkalender
Feestelijke ouderavond
Schoolreizen/schoolkamp
Jeugd EHBO diploma (Eerste Hulp Bij Ongelukken)
Gymnastiek / zwemonderwijs
Tussenschoolse opvang
Projectweek / weken
Aanschaf leermiddelen
Foto en ander beeldmateriaal
Kleurplaten
Eten en drinken in school
Verjaardagen/Traktaties
Beleid internetgebruik
Jaarlijkse feesten
Hoofdluis
Sportevenementen
Acties
Gebruik mobiele telefoons
Afscheid van groep 8
4 Mei Herdenking
Streetwise/VOMOL
Nieuwjaarsbijeenkomst
Open dag
Schoolfotograaf
Schoolverzekering
Bibliotheek
Jeugdgezondheidsteam
Natuur & Milieu
Andere verenigingen
Sponsorbeleid
Gevonden voorwerpen
Folders en Brochures