De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 

 

Onze school


Groep 1 en 2
In de kleutergroep wordt er grotendeels thematisch gewerkt. Naast de jaarlijks terugkerende thema’s, zoals herfst, Sinterklaas, Kerst, winter e.d. komen er onderwerpen aan bod die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen liggen. De thema’s worden over het algemeen door de leerkrachten bedacht, maar ook de leerlingen kunnen met een onderwerp voor een thema komen.
Het dagritme in de kleutergroep ziet er iedere dag ongeveer hetzelfde uit. Er zijn vijf onderdelen die telkens weer terugkeren en die de kleuters dus veel structuur bieden op een dag.
We beginnen de dag met een inloop (de leerlingen kunnen bij binnenkomst direct aan de slag met een kort taakje), vervolgens gaan we in de kring, daarna volgen de werkles, muziek en spel/beweging.

In de kring worden allerlei activiteiten aangeboden op het gebied van taal, voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen en sociale/emotionele ontwikkeling. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar, je leren uiten, normen en waarden en de wereld om ons heen.

Tijdens de werkles wordt er vaak een verplicht werkje aangeboden aan de groep, ook is er ruimte voor het ‘vrije kiezen’ (ook wel arbeid naar keuze genoemd).
Tijdens de muzieklessen wordt er regelmatig een nieuw lied aangeleerd, maar er is ook ruimte voor bewegen op muziek, experimenteren met instrumenten en het ontwikkelen van je gehoor en ritmegevoel.
Spel/ beweging vindt plaats in het speellokaal. Er wordt gegymd met groot klim-/klautermateriaal, met klein materiaal (ballen, hoepels, touwen, linten e.d.) of er wordt een spelles (zang- en tikspel) gegeven. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld (een stukje vrij spel, maar ook regelmatig worden er spelletjes met de hele groep gedaan).

Binnen de kleutergroep gebruiken we een observatiesysteem gebaseerd op de leerlijnen van Parnassys. We volgen de kleuters op de leergebieden motoriek, taal, rekenen en spel. Voor de sociaal en emotionele ontwikkeling gebruiken we VISEON. 

Om de taalontwikkeling en ook de woordenschat van de kleuters te stimuleren werken we onder andere met het “Boek van de Week”. Dit houdt in dat de kleuters van groep 2 zelf een prentenboek kiezen; dit boek mag mee naar huis en het is de bedoeling dat het boek thuis een aantal keren wordt voorgelezen. Op een bepaald moment kan de kleuter het boek “zelf lezen” en mag dit dan ook doen op school in de kring. Het voorgelezen verhaal wordt door een aantal leerlingen in tekeningen verwerkt.
In het begin van het schooljaar gebruiken we een vertelkoffer; iedere kleuter mag deze koffer vullen met vijf dingen van thuis en hierover vertellen in de kring.
Ook wordt veel gedaan aan het voorbereidend lezen/fonemisch bewustzijn. De kleuters krijgen dan een woord aangeboden (uit Veilig in Stapjes), waarbij één bepaalde letter/klank centraal staat; zo komen de kleuters op een speelse manier al in aanraking met verschillende letters en klanken en hebben ze al een bepaalde bagage voor groep 3.

Voor het voorbereidend lezen maken we o.a. gebruik van de werkmap “Fonemisch bewustzijn” van CPS en voor het voorbereidend rekenen hanteren we de methode “Met Sprongen Vooruit”.
Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode “Happy kids for life” en voor het onderdeel techniek maken we gebruik van de techniektorens en de zeer veelzijdige constructiematerialen in onze groep. In het schooljaar 2019/2020 zijn er veel nieuwe materialen aangeschaft om het technisch inzicht van de kleuters te bevorderen.

In groep 1 en 2 stimuleren we het zelfstandig werken. De leerlingen krijgen aan het begin van de week een aantal verplichte werkjes aangeboden, die ze binnen een week moeten afronden. Door middel van de weektaak wordt voor hen zichtbaar wat er van ze verwacht wordt en kunnen ze zelf aangeven (door het af te stempelen) welk werkje ze hebben afgerond. Dit geeft de kleuters veel duidelijkheid en structuur.