De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij hebben de leerling populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast.

Eindopbrengsten
De eindtoetsgegevens van het vorig schooljaar 2019-2020 zijn niet bekend. Als gevolg van Corona is wettelijk besloten geen eindtoets in groep 8 te houden. De Onderwijsinspectie heeft wel op grond van resultaten uit voorgaande jaren een overzicht gemaakt. 
De eindtoetsgegevens van voorgaande jaren zijn wel beschikbaar. Als school hebben wij ambities en gaan wij in het schooljaar 2021-2022 nog meer inzetten op onderwijs op maat. Hierover meer in ‘Ontwikkeling op onze school’. 


De vaardigheidsscore: Deze score geeft de voortgang van de ontwikkeling van de leerling weer.  Met de vaardigheidsscores kunnen de toetsen uit verschillende leerjaren of groepen met elkaar worden vergeleken. 
De ondergrens inspectie: Dit houdt in dat de school, gezien het leerlinggewicht, deze score minimaal dient te behalen. 
In het schooljaar 2019-2020 is, zoals aangegeven geen eindtoets afgenomen.

Het gebruik van de Plaatsingswijzer, in combinatie met de resultaten van de NIO-toets en het leerlingvolgsysteem, was het wel mogelijk een eindadvies te schrijven voor de leerlingen van groep 8. 

Waar gaan onze leerlingen na 8 jaar basisonderwijs naar toe?
Om toch een eerste aanzet te geven met betrekking tot de resultaten van het onderwijs, geven we hieronder de adviezen naar het voortgezet onderwijs van de leerlingen van onze school in een overzicht. In de tweede kolom staat over vier jaar weergegeven het totaalaantal leerlingen dat na groep 8 het basisonderwijs verlaat.
Route 8
In het schooljaar 2021-2022 zal wederom de Route-8 toets afgenomen worden. Wij hebben voor deze toets gekozen omdat het Basisonderwijs meer is dan alleen taal en rekenen. Deze toets speelt hier goed op in en past bij onze manier van werken en bij onze leerlingen. Daarnaast past het systeem de opdrachten tijdens het maken aan naar de capaciteiten van de leerling. Een leerling die een papieren test maakt, kan te maken krijgen met een serie opdrachten die eigenlijk te moeilijk zijn. Door gebruik te maken van Route 8 voorkomen we deze situatie. Voorafgaande aan de eindtoets laten wij alle leerlingen de NIO-toets maken. Naast de leeropbrengsten geeft deze toets ook een beeld van vaardigheden, zoals werkhouding en nauwkeurigheid.