Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze schoolIn ons schoolplan voor de periode 2019-2023 hebben we getracht een profiel van de school te schetsen. Ook informatie in andere paragrafen zijn bedoeld om het beeld van de school verder in te kleuren.

Openbare school
OBS Prinses Irene is een openbare school. Op een openbare school is iedereen van harte welkom.
Er is veel aandacht voor normen en waarden. De school is een oefenplaats om verschillende (sociale) vaardigheden voldoende te kunnen oefenen. Ons leerlingenaantal is op dit moment 65.

Vier combinatiegroepen
Wij werken met vier combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7- 8.
Ieder jaar is dat gegeven het uitgangspunt als wij het personeelsplaatje voor het nieuwe schooljaar klaarmaken. De leerlingen kunnen door elkaar zitten, maar ook gescheiden per leerjaar.

In de groepen 
De leerkrachten zorgen dat de leerlingen een korte, bondige uitleg krijgen waarbij de leerlingen actief betrokken zijn. Leerlingen krijgen instructie op groeps- en individueel niveau. Middels de taakbrief weten de leerlingen welke taken er nog voor hen klaarliggen. 
We gaan de komende jaren nog meer inzetten op het welbevinden en de actieve betrokkenheid van de leerlingen. Dit gaan we o.a. doen door de inzet van coöperatieve werkvormen. Hierbij is ook het samenwerken een belangrijk element. 
Afstemmen en differentiëren (Referentieniveaus)
Het team heeft de methoden zodanig gekozen, dat er voldaan kan worden aan de referentieniveaus. Bij het realiseren van de verschillende zorgniveaus maakt het team gebruik van instrumenten, zoals de leerlijnen van de SLO en de Passende Perspectieven. Over het algemeen gebruikt het team drie ontwikkelingsniveaus. We spreken dan over de bandbreedte uitstroomperspectief vanaf begin groep 6 tot eindniveau groep 8.

Verantwoordelijkheid leerlingen eigen leerproces (zelfsturend vermogen)
In het kader van Duurzame Schoolontwikkeling werkt het team al twee jaar aan ontwikkelingen om de leerling meer te betrekken bij het ontwikkelingsproces. We streven naar meer regie- en overlegmomenten met de leerling. 
Binnen onze school herkenbaar door:
-Ontwikkeling Portfolio;
-Ontwikkeling kindgesprekken (realisering ambulante momenten voor leerkrachten voor voortgangsgesprekken en zgn. Portfolio-gesprekken.)

Gebruik digitale middelen
We zetten de Chromebooks in voor ondersteunende programma’s vanaf groep 1. Vanaf groep 3 heeft ieder kind een eigen laptop. Het aantal momenten waarop deze ingezet worden wordt gedurende de jaren meer.  Ook de manier waarop het wordt ingezet wordt uitgebouwd, de methoden zullen digitaal worden en ook kan er digitaal gezocht worden naar informatie.
Gedurende de afgelopen twee schooljaren hebben we ook erg veel ervaring opgedaan met digitaal onderwijs op afstand. Wij willen als school graag verkennen welke manieren van werken meerwaarde voor leerlingen en leerkrachten hebben.