Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast. De wet zal vanaf schooljaar 2020-2021 van kracht zijn. Scholen zullen n.a.v. de wetswijziging aansluitend hun visie en uitwerking aanpassen. 
 

Onze school


Burgerschap is het leren omgaan met elkaar, de omgeving en de wereld waarin we leven. Dit is van klein (school/gezin) tot groot (wereldwijd). Wij zien het als een taak van de school om leerlingen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende en coöperatieve burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving. 

Van jong tot oud gaat het in school om jezelf te ontwikkelen, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de samenwerkingsvormen bij projecten waarbij de oudere leerlingen de jongere onder hun hoede nemen, maar ook het samen spelen op het plein.  

Als de leerlingen van onze school doorstromen naar het voortgezet onderwijs, willen we leerlingen afleveren die stevig in de wereld staan met een goed gevoel van eigenwaarde, respectvol en eerlijk met elkaar omgaan en op die manier een steentje bij kunnen dragen aan onze maatschappij. We willen dat de leerlingen begrijpen hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat er van hen verwacht wordt om in zo’n rechtsstaat goed te kunnen functioneren.

Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen leren op een verdraagzame manier met elkaar om te gaan. De school functioneert hierbij als een veilige oefenplaats voor leerlingen. Burgerschapsvorming wordt bij ons op school niet als een apart vak gegeven. Het is verweven in ons totale onderwijsprogramma. Waar het duidelijk terugkomt is in de vormingslessen (GVO en HVO), bij wereldoriëntatie (Argus Clou), bij taal, bij Nieuwsbegrip en in incidentele thema’s, bijvoorbeeld op Prinsjesdag of tijdens verkiezingen.