Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze schoolSociaal-emotionele vorming en het klimaat van de school


Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien, van groot belang is voor de manier waarop het volwassen wordt. We streven ernaar dat de leerlingen zich thuis voelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren, waardoor naar onze mening, het kind zich het best kan ontwikkelen. Natuurlijk moet er regelmaat zijn.

•    Gedragsafspraken moeten gerespecteerd worden.
•    Begrip moet voorop staan en niet de regel zelf.
•    Vrijheid moet volgens ons mogelijk zijn.
•    We zoeken voortdurend naar een goed evenwicht. 
•    Programma ‘Happy Kids For Life’


Kindgesprekken
Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben alle leerlingen minstens twee keer per jaar een individueel gesprek met hun leerkracht. Alle leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd.
Het doel is om in een startgesprek elkaar beter te leren kennen en om verwachtingen uit te spreken. In een vervolggesprek wordt besproken hoe het gaat. Tijdens deze gesprekken kunnen de leerlingen ook hun leerdoelen kenbaar maken.

Pesten op school
Een veilige omgeving is van groot belang voor leerlingen om zich goed te ontwikkelen en te kunnen leren. Een veilige omgeving houdt in dat er een prettige sfeer is. Een omgeving dat erop gericht is om incidenten te voorkomen, incidenten zoals; ongepast (pest)gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden, waarborgen we deze veilige omgeving. Hiervoor hebben alle scholen van Onderwijsstichting Arcade een Veiligheidsplan. Het veiligheidsplan ligt ter inzage op onze school.
Het is van groot belang de leerlingen de verschillen tussen pesten en plagen uit te leggen. Een probleem kan ontstaan als leerlingen plaagactiviteiten als pestactiviteiten zien. Het is belangrijk dit serieus te nemen en de plagers duidelijk te maken dat de ander hun gedrag niet leuk vindt en dat ze dit moeten stoppen. 

Pestprotocol 
Het pestprotocol is onderdeel van het bestuurlijk veiligheidsplan en ligt ter inzage op school. 
Wanneer er pestgedrag gesignaleerd wordt (door gepeste leerling zelf, ouders, andere leerling of leraar), dan zal de leraar de partijen bij elkaar brengen voor een verhelderingsgesprek. Er zal geprobeerd worden de pesterijen op te lossen en er worden (nieuwe) afspraken gemaakt. Bij herhaaldelijk pestgedrag neemt de leraar duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest. Bij pestgedrag worden de ouders (van pester en gepeste) op de hoogte gebracht van het pestgedrag. Leraren en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.

De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels het toetsprogramma VISEON van CITO. Hiermee wordt jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. Leerkrachten vullen twee keer per jaar een vragenlijst in over elke leerling. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Op basis van de resultaten maakt de leerkracht -indien nodig- afspraken met ouders over nodige interventies.